קשרי חוץ +

עדכונים ורענון בנושא התחבורה

עדכונים ורענון בנושא התחבורה

רענון בנוגע לתחבורה הציבורית

לאחר מספר פניות הנוגעות להנחה בתחבורה הציבורית והרחבת מאגר מקבלי ההנחות בתחבורה הציבורית (לא נראה שינוי בפרופיל הסטודנטיאלי). אנו רואים חשיבות בתזכור ועדכון.

סטודנט כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז , -2007 אשר לו תעודת סטודנט כמשמעה בחוק האמור ואישור לימודים תקף , לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם( עוסקים בסיעוד בבתי חולים ,) התשמ"ט , -1988 או תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך ,אשר לו תעודה המעידה על כך שתשמש לזיהויו ,ועליה שמו ,שם בית הספר ותוקפה ,יהיה זכאי לאחד מאלה:
 א. לרכוש כרטיסי מנוי סימסטריאליים או כרטיסי מנוי שנתיים;
 ב. לרכוש כרטיס לנסיעה בודדת בכל הקווים ,בהנחה של50%מחירו ,ובלבד שבידיו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי;
 ג. לרכוש כרטיסיה או ערך צבור בכל הקווים בהנחה של%50ממחיר כרטיסיה בודדת מוכפל במחיר הנסיעות הנכללות בכרטיסיה ובלבד שיש בידו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי;
 ד. לרכוש כרטיסיה או ערך צבור בכל הקווים ,בהנחה של %33 ממחיר נסיעה בודדת מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסיה.
 ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי וקביעת פרופיל סטודנט = 19 (33%) או סטודנט מורחב= 3 (50%).
 
דבר נוסף- החל מיום ראשון, 06.12.15, הנסיעה היוצאת בקו 588 מערד למכללת ספיר בימים ראשון עד חמישי, בשעה 6:50, תוקדם לשעה 6:40. בנוסף התווספה תחנה חדשה לקו זה, צומת כסייפה.