900x70A.gif

מועצת נציגי ונציגות המחלקות הינה גוף אשר יבקר, ייעץ ויסייע לאגודת הסטודנטים להיטיב קשר עם המחלקות. המועצה תהווה גוף אשר ינחה את פעילויות האגודה למדוריה השונים.

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מאחלים לכל בני ובנות קהילת יוצאי ויוצאות אתיופיה חג סיגד מבורך וקדוש!

ההסכמים, הנבחרות, החוגים: כל המידע על פעילויות הספורט ביוזמת האגודה במכללה :) לפרטים על כל אחת מן הסדנאות ולהרשמה אליהן:sportaguda1@gmail.com

תקנון אגודת הסטודנטים החדשה בספיר, מעודכן לשנת 2015.

בימים אלו של שינויים וחוסר בהירות, חשוב לנו להבהיר את אופן פעילות מערך ההסעדה לתקופה קרובה זו, ואת השינוי העתיד לבוא. התעדכנו :)

30162-1.jpg